czwartek, 20 sierpnia 2015

Konferencja "Hejterstwo - nowy wymiar kultury?" //call for papers

Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa Koła Naukowego Antropologów Literatury UŁ

Patronat honorowy Prorektora ds. programów i jakości kształcenia UŁ Profesora dr. hab. Jarosława Płuciennika
Patronat medialny: Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy "Maska"

HEJTERSTWO - NOWY WYMIAR KULTURY?

27-28 listopada 2015 roku
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
(Łódź, ul. Pomorska 171-173)


Internet jako nowa przestrzeń medialna mająca coraz większy wpływ na społeczeństwo i kulturę sprzyja zachodzeniu nieznanych dotąd zjawisk. Wiąże się z tym powstawanie nowych gatunków, takich jak blog, nowych sytuacji komunikacyjnych czy postaw wobec drugiego człowieka, Innego, świata. Funkcjonowanie w sieci ma również związek z podmiotowością – anonimowość, zwielokrotnienie obecności w przestrzeni internetowej, fragmentaryczność zmieniają naszą perspektywę, ale i to, jak jesteśmy odbierani.
Czym jest hejterstwo, a także co to hejt i kim jest hejter, wie każdy, kto w internecie spędził dłuższą chwilę. Słowo zbudowane na bazie angielskiego ‘hate’ (nienawiść, wstręt) otrzymało zapis fonetyczny i odpowiednią końcówkę fleksyjną, po czym weszło do użytku najpierw w socjolekcie (głównie internautów), potem w słownictwie potocznym, aż wreszcie trafiło do słowników.
Proponujemy, by poddać refleksji naukowej wszystko to, co kryje się za „hejterstwem”, a więc zdefiniować słowo, znaleźć źródła zjawiska i jego powinowactwa z rozmaicie rozumianym krytycyzmem, przyjrzeć się specyfice i estetyce „hejtu” m.in. w literaturze, języku i sztukach audiowizualnych, oraz wreszcie – podjąć próbę diagnozy.
Czy hejterstwo jest wytworem kultury internetu, czy istniało o wiele wcześniej? Czy na dobre zakorzeniło się w kulturze, czy to jedynie przemijająca moda? Zachęcamy do podjęcia rozważań na ten temat reprezentantów różnych dyscyplin naukowych: kulturoznawców, językoznawców, literaturoznawców, antropologów, medioznawców, psychologów, historyków, filozofów, socjologów… Mamy nadzieję na szerokie spektrum refleksji i inwencję badawczą uczestników.
Planujemy wydanie recenzowanej monografii.
Należy pamiętać, że poniższe zagadnienia są jedynie propozycjami do namysłu. Z zainteresowaniem organizatorów spotkają się zarówno rozważania teoretyczne, jak i analizy i interpretacje konkretnych tekstów kultury.

GENOLOGIA/METODOLOGIA
 źródła i początki hejterstwa
 hejterstwo a nienawiść
 hejterstwo a krytycyzm
 hejterstwo a krytykanctwo
 hejter a troll internetowy
 internet jako źródło i przestrzeń hejterstwa
 hejter a trickster
 hejter a hipster
 hejter i Inny

JĘZYK/ESTETYKA
 hejterskie instrumentarium językowe
 estetyka hejtu
 hejterstwo a mowa nienawiści
 hejterstwo w literaturze
 hejterstwo w sztukach audiowizualnych
 hejterstwo w sztukach plastycznych
 językowe i obrazowe reprezentacje hejterstwa (grammar nazi, hejter definiowany przez mem itp.)

DIAGNOZY/PROGNOZY
 hejterstwo jako moda albo znak czasów
 hejt jako przyszłość kultury?
 hejt jako koniec, upadek kultury
 hejterstwo jako wyraz wolności
 hejterstwo w różnych kulturach
 hejterstwo w ujęciu filozoficznym
 hejterstwo w ujęciu psychologicznym


Kierownik naukowy konferencji:
dr Natalia Lemann
Opiekun naukowy konferencji:
dr Michał Wróblewski
Sekretarz konferencji:
mgr Anna Zatora (email: anna.zatora@gmail.com)

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł – organizatorzy pokrywają koszt wydania monografii, zapewniają materiały konferencyjne oraz przerwy kawowe. Nie zapewniamy uczestnikom konferencji wyżywienia ani noclegu, ale służymy pomocą w razie wszelkich problemów i pytań organizacyjnych.
Zgłoszenia (tytuł wystąpienia, abstrakt o objętości 1000-1500 znaków ze spacjami i afiliację) należy przesyłać do 24 października 2015 na adres e-mailowy: anthropologos@gmail.com
Informacja o przyjęciu/odrzuceniu abstraktu pojawi się do 31 października 2015 roku. W razie przyjęcia referatu otrzymają Państwo e-mailem informacje na temat uiszczenia opłaty konferencyjnej i faktur. Do połowy listopada powinien być znany dokładny program konferencji. W monografii znajdą się te spośród proponowanych tekstów, które otrzymają pozytywne recenzje.
Aktualnych informacji należy szukać na portalu Facebook (wydarzenie: „Hejterstwo – nowy wymiar kultury? Konferencja naukowa KNAL”). W razie wątpliwości zachęcamy do zadawania pytań przez podane adresy e-mailowe.

Zapraszamy!