czwartek, 5 kwietnia 2012

Konferencja "(meta)humanizm. W poszukiwaniu człowieka", 1-2 czerwca 2012 r.

Koło Naukowe Antropologów Literatury, działające w ramach Katedry Teorii Literatury
i Pracowni Antropologii Literatury Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na studencko-doktorancką konferencję o charakterze edukacyjnym, poświęconą szeroko rozumianemu humanizmowi i jego kulturowym reprezentacjom. Pragniemy, aby konferencja ta w swej tematyce nie ograniczała się jedynie do refleksji właściwych dla dyskursów post- i dehumanistycznych, w znacznej mierze symptomatycznych dla krytyki (po)nowoczesnej.

Liczymy, że interdyscyplinarna otwartość naszej propozycji zaowocuje poszukiwaniami „współczesnego humanizmu” – nie „przekreślaniem” a „odkrywaniem” człowieka w kulturze. Punktem wyjścia jest dla nas literatura, ale liczymy również na zgłoszenia, których tematyka będzie ogniskować się wokół innych sztuk (teatru, filmu, sztuk performatywnych, widowisk, komiksu, malarstwa, architektury, muzyki). Liczymy tym samym na różnorodność ujęć metodologicznych i wielość perspektyw badawczych. Problematyce spotkania nie stawiamy wyraźnych granic, aby stworzyć uczestnikom duże możliwości przy wyborze tematów. Poniżej wyszczególniamy szereg zagadnień, które mogą być ewentualną wskazówką dla referentów:
• metahumanizm – transhumanizm – posthumanizm
• dehumanizacja sztuki a humanizm kultury
• kondycja(e) człowieka (po)nowoczesnego; człowiek lokalny; człowiek globalny
• kultura masowa, produkcja kulturowa i relacje twórca – odbiorca
• konstrukcje, de-konstrukcje i re-konstrukcje „człowiecze” w tekstach kultury
• alternatywne i futurystyczne wizje człowieka oraz rzeczywistości
• człowiek między ewolucją a rewolucją, zjawiska emergencji
• post-człowiek i trans-cżłowiek; konteksty etyczne i estetyczne
• narracje ludzkie i nieludzkie
• miasto – człowiek – świat; człowiek wirtualny; globalna wioska; kultura awatarów
• natura – kultura – symulakrum
• człowiek w zwierciadle własnym; człowiek w zwierciadle innego – innych
• poszukiwania „człowieka” w kulturowych teoriach i krytykach poststrukturalnych (feminizm, gender, queer, poskolonializm, nowy historyzm)
• zasada kontyngencji w przestrzeni publicznej i sztuce
• retoryki codzienności, retoryki wędrowne w perspektywie metahumanizmu

Chętnych do wzięcia udziału w konferencji prosimy o przysłanie do dnia 10 kwietnia 2012 r. tytułu referatu oraz jego streszczenia (do 15 zdań) na adres e-mail: anthropologos@gmail.com Ze względu na ograniczony czas spotkania zastrzegamy sobie prawo oceny i selekcji przysłanych propozycji. Numer konta zostanie Państwu podany wraz z potwierdzeniem przyjęcia referatu. Konferencja odbędzie się w Miejskim Punkcie Kultury Prexer – UŁ (ul. Pomorska 39/41).

Maksymalny czas prezentacji referatów wynosi 20 minut, co odpowiada ok. 8 stronom znormalizowanego maszynopisu. Bardzo prosimy o przestrzeganie tego limitu. Opłata konferencyjna wynosi 80 zł i zostanie przeznaczona na przygotowanie konferencji oraz wydanie tomu pokonferencyjnego. Nie pokrywamy kosztów noclegu ani wyżywienia, ale pomożemy w ich zorganizowaniu. Wszelkie informacje zostaną przekazane w cyrkularzu konferencyjnym, który prześlemy do uczestników w drugiej połowie kwietnia.